С 15 години се удължава концесията на компания от портфолиото на „Химимпорт“ за находище „Долни Луковит“

С 15 години беше удължен концесионният договор на компанията „Проучване и добив на нефт и газ" АД за находище „Долни Луквоит“, разположено на територията на община Искър.

Удължаването на концесията дойде, след като компанията, част от портфолиото на „Химимпорт“, поиска изменение в 18-годишния концесионен договор, който бе сключен през 2003 г. Мотивите за искането на удължаване на концесията са свързани с оставащи запаси от суров нефт и природен газ в находището, които биха останали не иззети. Искането на концесионера бе уважено, с което концесията беше удължена с 15 години.

Проучване и добив на нефт и газ" АД е концесионер по дванадесет концесионни договора за добив на суров нефт и/или природен газ и титуляр на три разрешения за търсене и проучване на нефт и газ. То е и единственото българско дружество, осъществяващо пълния комплекс от дейности по търсене, проучване, разработка и експлоатация на нефтени и газови находища, както и преработката на суров нефт до крайни продукти за пазара. От 2004 г. то е част от портфолиото на публичния холдинг "Химимпорт". "Проучване и добив на нефт и газ" АД е правоприемник на основните геологопроучвателни, научно-изследователски и производствени предприятия и обекти от българската нефтодобивна промишленост с над 50-годишна история.

Днес "Проучване и добив на нефт и газ" АД е публична компания, а акциите й се търгуват на "Българска фондова борса" АД. Тя експлоатира всички действащи на територията на страната нефтени находища и осигурява над 700 работни места за инженери, геолози, геофизици, икономисти, специалисти и производствени кадри в нефтената индустрия.