Уведомление до акционерите на Химимпорт АД

До всички клиенти на ИП БЕТА КОРП АД  във връзка с реда и условията за изплащане на дивидент за 2017 година.

Химимпорт АД уведомява всички свои акционери, които имат право на паричен дивидент, гласуван на 29 юни 2018 година от РОСА  и са били клиенти на ИП „Бета Корп“ АД, към когото  е открито производство по отнемане на лиценз  с Решение № 675-ИП/09.07.2018 г. на КФН, че ще могат да получат дължимия дивидент във всеки един клон на Централна Кооперативна банка АД в страната, считано от 31.08.2018 г.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА „ХИМИМПОРТ” АД