кои сме ние

Енергопроект

     

„Енергопроект“ е основан през 1948 г. и в своята дългогодишна история се утвърждава като основен институт за научна дейност, прогрес и проектиране в сферата на енергетиката. Всички енергийни проекти в РБългария – от най-малката водна или отоплителна централа, до големите водноелектрически и топло - централи, АЕЦ „Козлодуй” и електропреносната мрежа на страната, са проектирани от „Енергопроект” АД.

Понастоящем, в стремежа си да отговори на пазарните нужди, дружеството развива дейността си в сферата на гражданското и транспортно проектиране, обследване за установяване на техническите характеристики на обекти и управлението на проекти. В структурата на „Химимпорт” „Енергопроект” се явява основна проектантска и консултантска фирма. Дружеството поддържа партньорства с водещи инженерни фирми от Холандия, Германия, Русия, Канада, Франция, Испания и др.

 

Услуги

 1. 01

  Проектиране в сферата на гражданското и транспортно строителство – административни и жилищни сгради, летища, пристанища

 2. 02

  Управление на строителството

 3. 03

  Предпроектни проучвания и проучване на осъществимостта

 4. 04

  Обследване за установяване на техническите характеристики

 5. 05

  Финансово-икономически оценки и бизнес-планове 

Транспортно проектиране

„Енергопроект“ предлага инженерни и консултантски услуги в системата на транспорта, включващи летища за обслужване на въздухоплавателни средства от гражданската авиация, военни летища и съоръженията към тях (хангари и хангарни съоръжения, летищни терминали, писти за излитане и кацане, пътеки за рулиране и перони), морски и речни пристанища и прилежаща инфраструктура.

Гражданско проектиране

 • Административни сгради;
 • Жилищно строителство;
 • Производствени сгради.

В областта на хидротехническите съоръжения е разработен проект за подводно и надводно обледване на Водовземна кула ВЕЦ „Пасарел”, възложено след успешно участие в тръжна процедура с възложител – НЕК ЕАД, предприятие „Язовири и Каскади”.

В обхватът на дейности на дружеството се включва и изготване на технически паспорти на жилищни и административни сгради.

Устройствено планиране

Направлението включва архитекти и инженери, извършващи дейности, свързани с изработването на устройствени схеми и планове, както и проучвателна и консултантска дейност в областта на градоустройственото планиране. За много обекти процесът на проектиране се предхожда от извършване на необходимите устройствени процедури по промяна на предназначението и урегулиране на поземлени имоти - изработване на план за застрояване, промяна на действащия план за регулация.

Експертите на "Енергопроект" изготвят и оценка на инвестиционните възможности с определяне на оптималните показатели за всеки конкретен случай. Отделът се занимава и с решаване на градоустройствени проблеми и задачи за имоти в или извън границите на урбанизираните територии, както и на възможностите за реализиране на инвестиционни намерения за даден терен.

ПОСЕТИ САЙТА НА ЕНЕРГОПРОЕКТ