Финансов СЕКТОР

Финансовият сектор е област, в която групата се стреми да предложи пълен спектър услуги на клиентите си. В рамките на „Химимпорт” са включени дружества с утвърдено име и присъствие в съответните сегменти: банкови услуги, застраховане, управление на пенсионни фондове, управление на договорни фондове и секюритизация на вземания и недвижими имоти. НАУЧИ ПОВЕЧЕ

Транспортен СЕКТОР

„Химимпорт” АД развива авиационен, речен и морски транспорт, като и в трите случая се стреми да покрие пълния спектър дейности, включително управление на летища и пристанища, ремонт и техническо обслужване на транспортни средства, обслужване на товари, агентиране и други. НАУЧИ ПОВЕЧЕ

Строителен и инженерен СЕКТОР

В структурата на „Химимпорт” „Енергопроект” е основна проектантска и консултантска фирма, изградила всички енергийни проекти в България – от най-малката водна и отоплителна централа, до големите водноелектрически и топло-централи, както и електропреносната мрежа на части страната. Днес дружеството развива дейността си в сферата на гражданското и транспортно проектиране, обследване за установяване на техническите характеристики на обекти и управлението на проекти. НАУЧИ ПОВЕЧЕ

Търговия и производство СЕКТОР

Професионалният управленчески подход осигурява на „Химимпорт“ водещи позиции на българския пазар, като успешно го приобщава към европейските стандарти. Групата предоставя производство, добив и търговия с нефтопродукти и природен газ, производство, преработка и търговия със зърнени храни, растителни масла и биогорива. НАУЧИ ПОВЕЧЕ

Недвижими имоти СЕКТОР

Сегментът на недвижимите имоти е неизменна част от портфолиото на групата, за развитието на която са положени сериозни основи и инвестирани значителен обем средства. Практика е прозрачното и коректно разкриване на информация, необходима на настоящите акционери, заинтересованите лица и потенциалните инвеститори. НАУЧИ ПОВЕЧЕ