кои сме ние

ИК Банк

АО Инвестиционна кооперативна Банка (АО ИК Банк) гр. Казан е основана през март 1992 г. на основата на Вахитовското отделение на Държавната банка на СССР.   

До февруари 2014 г. банката носи името ЗАО АКБ “ТатИнвестБанк”. От 01.06.2015 г. фирменото название на банката е променено от Закрито акционерно дружество „Инвестиционна Кооперативна Банка“ на Акционерно дружество „Инвестиционна Кооперативна Банка“ (кратко название АО „ИК Банк“).

АО “ИК Банк” е самостоятелна, универсална кредитна институция, оказваща широк спектър услуги на своите клиенти. Банката има добра делова репутация на пазара на банкови услуги, осъществява качествено и конкурентно обслужване, притежава стабилна клиентска база и се ползва от доверието й. 

Основни и приоритетни направления в развитието на Банката са кредитирането на корпоративни клиенти и физически лица с увеличение на относителния дял на retail-кредитите, в т.ч. на кредитните карти, инвестиране на свободни парични ресурси във високоликвидни и нискорискови активи (държавни ценни книжа, междубанкови депозити и депозити в банката на Русия), развитие на интернет-банкирането, разширяване на офисната мрежа чрез съвместно развитие със Застрахователна компания „Армеец“ Русия и други холдингови фирми, опериращи на руския пазар.