кои сме ние

ЦКБ Груп

ЦКБ Груп ЕАД е учредено с решение на СГС при преобразуване чрез вливане на две дружества в съществуващото от 1998 г. „Нютон Файненшъл Мениджмънт БГ” ЕООД.   

 От края на 2002 г. новото дружество се нарича „ЦКБ Груп Асетс Мениджмънт”, а на 25.09.2008 г. е преименувано на „ЦКБ Груп” ЕАД.

„ЦКБ Груп” ЕАД е компанията-подхолдинг в структурата на „Химимпорт” АД, която обединява участията му във финансовата сфера, в т.ч. разработването и осъществяването на стратегическа програма за развитие на дружествата от сектора, съобразно дългосрочните цели на „Химимпорт” АД в областта на финансовите услуги.

Дружеството осъществява стратегически контрол върху дейността на дъщерните си дружества и подпомага процеса на дългосрочното им финансиране чрез широк спектър консултантски услуги при дейности, свързани с финансовите и капиталовите пазари, в т.ч. методологическа помощ при осъществяване на значими проекти, преговори с чуждестранни инвеститори, публично листване на дружества, придобиване, преструктуриране и продажба на компании и други.

Понастоящем във финансовия сектор на „Химимпорт” АД са включени редица дружества с утвърдено име и присъствие в съответните сегменти, а именно: банкови услуги („Централна кооперативна банка” и дъщерните на банката „ЦКБ Скопие” и АО „ИК Банк”), застраховане (ЗАД „Армеец” и „ЦКБ Живот”), управление на пенсионни фондове (ПОАД „ЦКБ Сила”), управление на договорни фондове („ЦКБ Асетс Мениджмънт”) и секюритизация на недвижими имоти („ЦКБ Риъл Истейт Фонд“ АДСИЦ).

Част от гореизброените компании са учредени от „ЦКБ Груп” през 2006 г. и 2007 г. с цел постигане на максимална обхватност на предлаганите от холдинга финансови продукти, като след създаването им тези дружества реално развиват дейността си и установяват пълноценно присъствие на пазара.