кои сме ние

Прайм Лега Консулт

През последното десетилетие „Химимпорт” реализира мащабна инвестиционна програма по придобиване на акционерни и дялови участия в дружества, част от които са от структуроопределящи за българската икономика отрасли, изискващи специализирани юридически познания.

В изпълнение на тази амбициозна програма през 2002 г. ръководството на „Химимпорт” преобразува съществуващия "Правен отдел” в юридическа фирма "Химимпорт Лега Консулт” с предмет на дейност консултантска дейност в областта на правото, управлението, финансите, инвестициите, приватизацията, интелектуалната собственост, анализи в областта на договорната дейност и търговските отношения.

В края на 2008 г. „Химимпорт Лега Консулт” е преименувано на „Прайм Лега Консулт”. Съчетаването на дългогодишния опит в класическите правни клонове и натрупването на практически познания в новите за българското право борсови и други финансови операции, както и добрата езикова подготовка на юристите, дават възможност на “Прайм Лега Консулт” да подпомага юридически не само специфичните дейности на „Централна кооперативна банка”, ЗАД „Армеец”, ПОАД „ЦКБ-Сила”, „Проучване и добив на нефт и газ”, авиокомпаниите „България Ер”, „Хемус Ер” и други дъщерни дружества на „Химимпорт”, но и да поема правното обслужване на български ичуждестранни юридически лица извън рамките на холдинга.