кои сме ние

Пристанище Леспорт

“Пристанище Леспорт” АД, гр. Варна е регистрирано през март 2005 г. Дружеството е с капитал от 15 млн. лева, разпределен в 4000 бр. акции с номинална (емисионна) стойност 3750 лева като 99% от акциите са собственост на “Химимпорт”АД и 1% е собственост на “Инвест кепитъл” АД.

На 08.06.2005 г. между „БМ ПОРТ” АД (с ново име „Пристанище Леспорт” АД), гр. Варна (наричано „Концесионер”) и Република България, представлявана от Министъра на транспорта и съобщенията (наричана „Концедент”) е сключен  Концесионен договор за предоставяне на концесия върху „Пристанищен терминал Леспорт” – част от „Пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна”. Договорът е в сила от 30.05.2006 г. за период от 40 години.

Пристанище Леспорт е разположено на северния бряг на Варненското езеро, Намира се на разстояние от около 8 км от входния фар „Св. Николай Чудотворец”. Поради своето разположение пристанището е защитено от вятър и вълнение и е достъпно през цялата година. Пристанището е свързано с националната железопътна мрежа чрез гара Езерово и с националната пътна мрежа чрез изход на магистрала София – Варна.

Общата територия е 124 дка. Пристанището разполага с 3 корабни места с обща дължина 450 м. На територията са изградени шест закрити склада с обща площ от 2338 кв. м. Откритата складова площ е 69 195 кв.м., регистрирани като митнически и временни складове.

„Пристанище Леспорт”АД разполага с 5 броя пристанищни кранове „Кировец” с товароподемност 10 т, голям портален кран „Абус” с товароподемност 10 т, както и 2 броя модерни дизелови кранове „Зенебоген” с товароподемност 10 т.  Дружеството е  собственик и на модерна подемна техника и челни товарачи, марка „Део”, „Светрак” и „Волво”, с която се обработват пристанищните товари.

 „Пристанище Леспорт” АД притежава Удостоверение за експлоатационна годност за обработка на генерални, насипни, ро-ро товари и растителни хранителни наливни товари. През 2016 г. дружеството разработи технологични карти за обработка на нови товари, както следва: товарни кошове; контейнери за битови отпадъци и контейнери за отпадъци от сондажни операции; контейнери ISO стандарт 5’, 10’, 20’, 30’ и 40’, стандартни контейнери, open top и хладилни контейри; взривни и корозивни вещества вещества; източници на йонизиращо лъчение за граждански цели; запалими течности; сода каустик в торби по 25 кг на палети и товарни кошове; горива – контейнери танкове; газови бутилки за ремотна дейност в контейнери; амониев нитрат в биг бегс; растителни масла.

„Пристанище Леспорт” АД отговаря на изискванията на европейския стандарт за качество ISO 9001:2015 за пристанищни дейности, включително стифадорни операции, съхраняване, складиране и други съпътстващи обработки на товарите. Сертификатът е издаден от Bureau Veritas.

С цел  подобряване на условията на труд и качеството на работа, повишаване на производителността на труда на заетите лица и конкурентноспособността на дружеството посредством намаляване на риска от злополуки, инциденти и увреждане на здравето в трудова среда, е внедрена Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд (СУЗБУТ), която е сертифицирана по международен стандарт ISO 45001:2018. Сертификатът е издаден от Bureau Veritas.

„Пристанище Леспорт” АД отговаря на изискванията за съответствие на пристанище по Международния кодекс за сигурност на корабите и пристанищните съоръжения (ISPS Code). Пристанището функционира в съответствие с одобрен план за сигурност.

В зоната на пристанището е създадена техническа и организационна възможност за поддържане и ремонт на пристанищната механизация. На територията на пристанището има разкрити Митнически пункт BG Lesport 2006, ГКПП и офис на Национална служба за растителна защита, позволяващи пълно обслужване на вносно-износни и транзитни товари.

„Пристанище Леспорт” АД осъществява целия спектър от пристанищни услуги, представляващи негова основна дейност и задължения по договора за концесия, както следва:

Дейности

 1. 01

  Приемане, съхранение и експедиция на товари

 2. 02

  Претоварване на товари от кораби, вагони и камиони

 3. 03

  Укрепване, разкрепване и претегляне на товари

 4. 04

  Други услуги, свързани с обработка и обслужване на корабите

През годините пристанището се е утвърдило на пазара като надежден партньор на износителите на зърно, дървесина и скрап, както и на вносителите на черни метали и алуминий.

Планираните инвестиции за целия срок на концесията са в размер на 50 000 000 лв.

Проект „ТОТАЛ”

През 2015 г. стартира участието на „Пристанище Леспорт” АД в проект от национално значение за България - първото дълбоководно проучавне за нефт и природен газ в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море, съгласно обявен от „Тотал Е&П България Б.В. – клон България“  търг за предоставяне на  интегрирани логистични услуги за 1-21 блок „Хан Аспарух“. Бреговата база на проекта е изградена на територията на пристанищен терминал Леспорт, а нейното официално откриване бе в началото на 2016 г. Съгласно договор, „Пристанище Леспорт” АД предостави пристанищни и складови услуги, обезпечаващи реализирането на проекта.

На територията на бреговата база се съхраняваха тръби, материали, техника и консумативи, необходими за снабдяването на сондажния кораб и извършването на дълбоководното проучване. Базата включва и офисни помещения, където е  позициониран ръководно-изпълнителният екип на проекта.

В периода 2016г.-2018г. по проект „Тотал” се извършиха три сондажа. Сондажният кораб бе обслужван от три специализирани осигуряващи кораби (PSV), акостиращи на пристанище Леспорт, като „Пристанище Леспорт” АД предостави  допълнително работна сила и пристанищна техника за обезпечаването на сондажните дейности.

Очаква се решението на „Тотал Е&П България” за по-нататъшната стратегия спрямо следващите им стъпки и инвестиции в България.

Проект „ШЕЛ" 

През 2018г. „Пристанище Леспорт”АД, като подизпълнител на „Бон Марин” ООД, спечели втора конкурсна процедура за реализирането на нов сондажен проект за проучване на нефт и газ в блок „Хан Кубрат“, разположен в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море с възложител  „Шел Интернешънъл Експлорейшън енд Дивелъпмънт Италия С.П.А.” – Клон България.

През 2019г. бе извършен първият сондаж по този проект,  а логистичната база отново бе на територията на пристанищен терминал Леспорт.

Със спечелването на проектите на „Тотал” и „Шел” за реализиране на сондажни дейности, „Пристанище Леспорт”АД се доказва като единственото българско морско пристанище, предоставящо логистична база за проекти за дълбоководно проучване на нефт и газ в Черно море. По този начин дружеството се утвърждава като надежден и опитен партньор на световните енергийни компании.

ПОСЕТИ САЙТА НА Пристанище Леспорт АД