Критерии за определяне на независимост на членовете на Надзорния съвет и регистрираните одитори

Назад

Приети от Надзорния съвет
на заседание, проведено
на 15.01.2007г.

І. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1. Настоящите Критерии за определяне на независимост на членовете на Надзорния съвет и на регистрираните одитори на „ХИМИМПОРТ” АД са приети от Надзорния съвет на дружеството в изпълнение на изискванията, заложени в КОДЕКСА НА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ, приет от БФБ – София АД.

2. Тези Критерии имат за цел да внесат яснота относно критериите, на които трябва да отговарят независимите членове на Надзорния съвет и регистрираните одитори на „ХИМИМПОРТ” АД с цел обезпечаване обективността при изпълнение на задълженията им спрямо дружеството.

3. Критериите са задължителни за спазване при номиниране на членове на Надзорния съвет и на регистрирани одитори на дружеството като контролът за съблюдаването им се възлага на Председателя на  Надзорния съвет.


ІІ. КРИТЕРИИ ЗА НЕЗАВИСИМОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ

1. Независимите членове на Надзорния съвет на „ХИМИМПОРТ” АД отговарят на следните критерии:

1.1. не са служители на „ХИМИМПОРТ” АД;
1.2. не са акционери, които притежават пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на акционерите на дружеството;
1.3. не са свързани с „ХИМИМПОРТ” АД лица;
1.4. не са лица, които са в трайни търговски отношения с „ХИМИМПОРТ” АД;
1.5. не са членове на управителен или контролен орган, прокуристи или служители на търговско дружество или друго юридическо лице, което е акционер, притежаващ пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на акционерите на „ХИМИМПОРТ” АД;
1.6. не са членове на управителен или контролен орган, прокуристи или служители на търговско дружество или друго юридическо лице, което е свързано с „ХИМИМПОРТ” АД лице;
1.7. не са членове на управителен или контролен орган, прокуристи или служители на търговско дружество или друго юридическо лице, което е в трайни търговски отношения с „ХИМИМПОРТ” АД;
1.8. не са свързани лица с друг член на Управителния или Надзорния съвет на „ХИМИМПОРТ” АД;

2. Свързани лица по смисъла на предходния параграф са:
2.1. лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество;
2.2. лицата, чиято дейност се контролира от трето лице;
2.3. лицата, които съвместно контролират трето лице;
2.4. съпрузите, роднините по права линия без огрничения, роднините по съребрена линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен включително;

3. Контрол по смисъла на предходния параграф е налице, когато едно лице:
3.1. притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или друго юридическо лице; или
3.2. може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния или контролния орган на едно юридическо лице; или
3.3. може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на юридическото лице;

ІІІ. КРИТЕРИИ ЗА НЕЗАВИСИМОСТ НА ОДИТОРИТЕ

1. Регистрираните одитори, осъществяващи финансов одит на отчетите на „ХИМИМПОРТ” АД отговарят и на следните критерии за независимост в допълнение към критериите, регламентирани в раздел ІІ:

1.1. нямат финансов интерес от дейността на „ХИМИМПОРТ” АД, изразяващ се в притежаване на акции или други ценни книги, емитирани от дружеството;
1.2. не участват в осъществяването на основната дейност на „ХИМИМПОРТ” АД под никаква форма;
1.3. не участват в управлението на „ХИМИМПОРТ” АД;
1.4. не се намират в съпружески отношения или в отношения на родство по права линия без ограничения и по съребрена линия – до втора степен включително с ръководството на „ХИМИМПОРТ” АД;
1.5. не са страна по съдебен спор с „ХИМИМПОРТ” АД;


ІV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Настоящите Критерии за независимост са приети на заседание на Надзорния съвет, проведено на 15.01.2007г. и ставят зядължителни от датата на приемането им.
2. Допълнения и изменения в Критериите могат да бъдат правени единствено по реда на тяхното приемане.