Мерки за осигуряване на ефективното изпълнение на задълженията на одиторите

Назад

Приети от Управителния съвет

на заседание, проведено
на 22.01.2007г.


І. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1. Настоящите Мерки за осигуряване на ефективното изпълнение на задълженията на одиторите на „ХИМИМПОРТ” АД са приети от Управителния съвет на дружеството в изпълнение на изискванията, заложени в КОДЕКСА НА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ, приет от БФБ – София АД.

2. Тези Мерки имат за цел да гарантират безпроблемното осъществяване на дейността на одиторите на дружеството в процеса на извършване на всички необходими процедури , определени от Международните одиторски стандарти, въз основа на които се изразява независимо одиторско мнение относно достоверното представяне във всички аспекти на същественост във финансовите отчети на “ХИМИМПОРТ”АД на:

 •  финансовото състояние на дружеството;
 • отчетения финансов резултат от дейността на дружеството;
 • паричните потоци на дружеството и промените в тях;
 • собствения капитал на дружеството и промените в него.

3.  Независимото одиторско мнение относно подлежащите на одитиране отчети на „ХИМИМПОРТ” АД се изразява по отношение на съответствието на финансовите отчети с приложимите счетоводни стандарти, както и с всяка друга националноприета счетоводна база за изготвяне на финансовите отчети като формирането и изразяването на независимото одиторско мнение се извършва в съответствие с Международните одиторски стандарти.

4. Мерките са задължителни за спазване от служителите на дружеството и всички лица, които въз основа на изрични договорни отношения осъществяват текущото финансово-счетоводното обслужване на „ХИМИМПОРТ”АД като контролът за съблюдаването им се възлага на Зам. Председателя на  Управителния съвет.


ІІ. МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ОДИТОРИТЕ НА „ХИМИМПОРТ” АД

 „ХИМИМПОРТ” АД  се задължава:

1. да сключва договор за извършване на одит на отчетите на „ХИМИМПОРТ” АД, съгласно чл.9, ал.1 от ЗНФО, в който да се регламентират конкретни задължения на дружеството на основата на тези Мерки;
2. да изисква предоставянето на гаранции от страна на регистрирания одитор/одиторско предприятие, че не попада под ограниченията за извършване на независим финансов одит, съгласно чл.28 от ЗНФО;
3. да изисква извършването на независимия финансов одит в обхвата, регламентиран от закона чрез проверка на:

 • спазването принципите на счетоводството;
 • последователността на прилагането на оповестената счетоводна политика;
 • методологическата обоснованост на текущото отчитане за всеобхватно и достоверно отразяване на активите, пасивите и дейността на дружеството, ограничена до постигане целите на одита;
 • ефективността на вътрешния контрол, ограничена до постигане целите на одита;
 • процеса на счетоводното приключване;
 •  достоверността и необходимата за потребителите обхватност на представената във финансовия отчет информация;
 • съответствие между информацията във финансовия отчет, в отчета за управлението и всяка друга информация, която управлението предоставя заедно с одитирания отчет.


4. да изисква финансовият одит да се извършва при спазване на всички законово регламентирани задължения от страна на регистрирания одитор/одиторско предприятие и в частност:

 • спазване на принципите: независимост, професионална компетентност, конфиденциалност, почтеност и обективност;
 • изпълняване на поетото одиторско задължение, освен ако не са налице обективни обстоятелства, които го възпрепятстват;
 • информиране на ръководството на „ХИМИМПОРТ” АД за съществени нарушения на законите и други нормативни актове, на негови учредителни и други вътрешни актове, норми и процедури, както и за всяка друга информация, доколкото са му станали известни в хода на изпълнение на независимия одит;
 • предупреждаване на  „ХИМИМПОРТ”АД в областта на своите компетенции за действия или пропуски, които може да му навредят, доколкото са му станали известни в хода на изпълнение на независимия одит;
 • разясняване на „ХИМИМПОРТ” АД значението на дадена информация, получена при изпълнението на одиторското задължение;
 • представяне на документи, доказващи изпълнението на одиторското задължение изразеното мнение;
 • спазване на Международните одиторски стандарти и Професионално-етичния кодекс, приет от Института на дипломираните експерт-счетоводители;

5. да предоставя на регистрирания одитор/одиторското предприятие изготвения от Управителния съвет на дружеството годишен финансов отчет, готов за издаване на одиторски доклад, отчета за управление и всяка друга информация, която Управителния съвет представя към одитирания отчет, подписано утвърдително/представително писмо от Управителния съвет съгласно Международните одиторски стандарти в срок, който дава възможност отчетът да бъде одитиран най-късно до 15-ти март на следващата календарна година; 
6. да предоставя своевременно на регистрирания одитор/одиторско предприятие цялата информация, поискана от него, която е необходима за проверката и заверката на отчета, включително всички писмени справки, подписани от съответните лица;
7. при необходимост, да осигурява на регистрирания одитор/одиторско предприятие съдрудници и експерти – служители на дружеството или лица, които въз основа на изрични договорни отношения осъществяват текущото финансово-счетоводното обслужване на „ХИМИМПОРТ”АД, които да оказват съдействие в хода на извършване на проверката;
8. да осигурява всички други необходими условия за извършване на проверката и заверката от страна на регистрирания одитор/одиторско предприятие, включително и възможността да наблюдава провеждането на инвентаризацията на активите и пасивите на дружеството;


ІІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Тези Мерки са приети на заседание на Управителния съвет на „ХИМИМПОРТ” АД, проведено на 22.01.2007г. и стават задължителни от датата на приемането им.
2. Допълнения и изменения в Мерките могат да бъдат правени единствено по реда на тяхното приемане.

   Председател на Управителния съвет:
                                                                  Цветан Ботев