Правила за организирането и провеждането на редовни и извънредни общи събрания на акционерите

Назад

Приети на заседание 

на Управителния съвет,
проведено на 28.12.2006г.

І. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Тези Правила за организиране и провеждане на общи събрания на акционерите на „ХИМИМПОРТ”АД са приети от Управителния съвет с цел гарантиране на равнопоставеното третиране на всички акционери на дружеството, както и на правото на всеки от тях да изрази мнението си по всички въпроси, включени в дневния ред на събранието.

Правилата са приети в изпълнение на изискванията за прилагане на корпоративните принципи, заложени в Кодекса на корпоративно управление, приет от „БФБ - София” АД.

Управителният съвет на „ХИМИМПОРТ” АД гарантира, че процедурите за свикване и провеждане на общи събрания на акционерите на дружеството, регламентирани в тези Правила, са организирани в съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба, по начин, който не затруднява или оскъпява ненужно гласуването.


ІІ. ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ. УЧАСТИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Общото събрание на акционерите на „ХИМИМПОРТ” АД се състои от всички акционери, притежатели на акции с право на глас.

Право на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание.

Всички акционери имат право да участват в Общото събрание на акционерите, да изразяват мнението си и да правят предложения по въпросите, включени в дневния ред.

Акционерите - физически лица участват в Общото събрание лично или чрез писмено упълномощен представител. Акционерите – юридически лица участват в Общото събрание чрез законнтие си представители или чрез писмено упълномощено от тях друго лице.

Пълномощното за участие в Общото събрание трябва да бъде писмено, изрично, нотариално заверено, за конкретно Общо събрание, подписано саморъчно от упълномощителя – акционер.

Пълномощното включва:
 1.  трите имена, единния граждански номер, съответно фирмата, номера, партидата, тома и страницата на вписване в търговския регистър  и в регистър БУЛСТАТ на упълномощителя и пълномощника;
 2.  броя и номерата на представляваните акции или временни удостоверения, съответно броя на безналичните акции и номерата на поименните удостоверения;
 3.  дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане;
 4.  предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред;
 5.  начина на гласуване по всеки от въпросите;
 6.  дата и подпис.
Когато дневният ред включва избиране или освобождаване на членове на Надзорния съвет, в пълномощното изрично се посочват трите имена или фирмата на предложените лица, както и начинът на гласуване за всеки от тях поотделно.

В случаите, когато не бъде посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, пълномощното съдържа изрично посочване, че пълномощникът има право на преценка, дали да гласува и по какъв начин.

В пълномощното се посочва изрично дали упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон.  Ако упълномощаването се отнася и до включените допълнително въпроси в дневния ред, изрично се посочва, че в тези случаи пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин.

Преупълномощаването с правата по предходните параграфи, както и пълномощното, дадено в нарушение на горепосочените правила е нищожно.

С оглед улесняване и насърчаване на акционерите да участват в работата на Общото събрание чрез пълномощник, образец на пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите на „ХИМИМПОРТ” АД се публикува на електронната страница на дружеството.

Предложението за представляване на акционер или акционери с повече от 5 на сто от гласовете в Общото събрание на дружеството трябва да бъде публикувано в един централен ежедневник или изпратено до всеки акционер, за който се отнася. Предложението съдържа най-малко:
1. дневният ред на въпросите, предложени за обсъждане на общото събрание и предложенията за решения по тях;
2. поканата за даване на инструкции от акционерите относно начина на гласуване по въпросите от дневния ред;
3. изявление за начина, по който ще гласува предложителят по всеки от въпросите в дневния ред, ако приелият предложението акционер не даде инструкции относно гласуването.

Предложителят е длъжен да гласува на общото събрание на дружеството в съответствие с инструкциите на акционерите, съдържащи се в пълномощното, а ако такива не са били дадени -  въответствие с изявлението по т.3. предложителят може да се отклони от инструкции на акционерите, съответно от изявлението си относно начина на гласуване, ако:
1. са възникнали обстоятелства, които не са били известни към момента на отправяне на предложението или подписването на пълномощните от акционерите;
2. предложителят не е могъл предварително да иска нови инструкции и/или да направи ново изявление, или не е получил наврама нови инструкции от акционерите;
3. отклонението е необходимо за запазване интересите на акционерите.

Дружеството не може да изисква да му бъдат предоставени пълномощните за представляване на представляване на акционер в общото събрание по-рано от два работни дни преди деня на общото събрание. Дружеството уведомява присъстващите на общото събрание на акционерите за постъпилите пълномощни при откриване на общото събрание.

Ако бъдат представени повече от едно пълномощни  за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите, издадени от от един и същ акционер, валидно е по-късно издаденото пълномощно.

Ако до започване на Общото събрание дружеството не бъде писмено уведомено от акционер за оттегляне на пълномощното, последното се счита валидно.

Ако акционерът лично присъства на Общото събрание, издаденото от него пълномощно за това Общо събрание остава валидно, освен ако акционерът заяви обратното. Относно въпросите от дневния ред, по които акционерът гласува лично, отпада съответното право на пълномощника.

ІІІ. СВИКВАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Общото събрание на акционерите на „ХИМИМПОРТ”АД се провежда по седалище на дружеството – гр. София, Република България.

Редовното Общо събрание се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година.

В случай, че загубите на дружеството надхвърлят ½ от капитала му се провежда Общо събрание не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

Извънредно Общо събрание на акционерите се свиква при необходимост от решаване на въпрос/и, включени в компетентността на Общото събрание по реда, определен в действащата нормативна уредба и тези правила.

Общо събрание се свиква от Управителния съвет, Надзорния съвет или по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 % от капитала на дружеството.

Редовното годишно общо събрание се свиква след проверка от Надзорния съвет на годишния финансов отчет на дружеството, отчета за дейността и предложението за разпределение на печалбата, направено от Управителния съвет и след одобряването им.

Свикването на акционерите на Общо събрание се извършва чрез покана, обнародвана в „Държавен вестник” и публикувана в един централен ежедневник, най-малко 30 дни преди датата на заседанието.

В поканата се указват фирмата и седалището на дружеството; мястото, датата и часа на заседанието; вида на общото събрание; съобщение за формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване правото на глас; дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане и конкретни предложения за рашения.

Всички предложения относно основни корпоративни събития се представят като отделни точки в дневния ред на Общото събрание, като предложението за разпределяне на печалбата е в самостоятелна точка.

Всички писмени материали, свързани с дневния ред на Общото събрание са конкретни и ясни, изготвени по начин, който не позволява въвеждането в заблуждение на акционерите.

Когато дневният ред на общото събрание включва избор на членове на Надзорния съвет, материалите включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове. Това правило се прилага и когато въпросът е включен в дневния ред по реда на чл.233а от Търговския закон.

В срок на-малко 45 дни преди датата на провеждане на общото събрание поканата заедни с писмените материали, свързани с дневния ред на събранието се изпращат на Комисията за финансов надзор, БФБ – София АД и Централен депозитар.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание се предоставят на разположение на акционерите най-късно до датата на обнародване на поканата за свикване на Общото събрание. При поискване те се предоставят от директора за връзки с инвеститорите на всеки акционер безплатно.

Общото събрание на акционерите не може да приема решения по въпроси, които не са били оповестени, съгласно действащите разпоредби на търговския закон, освен в случаите, когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Членовете на Управителния и Надзорния съвет отговарят вярно, изчерпателно  и по същество на всички въпроси на акционерите, задавани на Общото събрание относно икономическото и финансово състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация.

Всички акционери на дружеството могат да задават такива въпроси, независимо дали те са свързани с дневния ред на Общото събрание.

За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

Общото събрание на акционерите се председателства от един от акционерите, избран с обикновено мнозинство. Всяко заседание на Общото дъбрание определя секретар и преброител/и, които могат и да не акционери.

Общото събрание на акционерите може да взема решения ако на него присъстват акционери, пригтежаващи най-малко ½ от капитала на дружеството.

При липса на кворум се насрочва ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание се посочва в поканата за първото заседание.

Гласуването на Общото събрание е явно и всеки акционер притежава толкова гласове, колкото е броя на притежаваните от него акции.
Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за предявяване на искове срещу него и за предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.
Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство от представените акции, освен ако действащото законодателство изисква по-голямо мнозинство за вземане на определени решения.

Решенията за измемение и допълнение на Устава на дружеството, увеличаване и намаляване на капитала и прекратяване на дружеството се вземат с мнозинство от 2/3 от представените на Общото събрание акции.

Решенията за преобразуване на дружеството, както и по чл.17, ал. 8 от Устава се вземат с мнозинство ¾ от представените на Общото събрание акции.
 
Решенията на Общото събрание на акционерите влизат в сила незабавно, освен ако действието им бъде отложено.

Решенията относно изменения и допълнения на Устава и прекратяване на дружеството влизат в сила след вписването им в Търговския регистър.

Увеличаването и намаляването на капитала, преобразуването на дружеството, изборът и освобождаването на членовете на Надзорния съвет и назначаването на ликвидатори имат действие от вписването им в Търгавския регистър.

Дружеството уведомява незабавно Комисията за финансов надзор, БФБ – София АД и Централен депозитар за решението на Общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане.

За всяко заседание на Общото събрание се води протокол в специална книга, в който се посочват мястото и времето на провеждане на заседанието; имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуване; присъствието на Управителния и Надзорния съвет, както и на лицата, които не са акционери; направените предложения по същество; проведените гласувания и резултатите от тях; направените възражения.

Протоколът се подписва от председателя, секретаря и преброителите на гласовете на Общото събрание и към него се прибавя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции и документите, свързани с неговото свикване.

По искане на акционер или член на Управителния или Надзорния съвет на Общото събрание може да присъства нотариус, който да състави констативен протокол по чл.488а от ГПК. Препис от констативния протокол се прилага към протокола от Общото събрание.

Протоколът заедно с приложенията към него се предоставя от директора за връзки с инвеститорите на всеки акционер, пожелал да се запознае с тях. В срок до 3 дни от провеждане на Общото събрание дружеството изпраща протокола от заседанието на Общото събрание на Комисията за финансов надзор и на БФБ – София АД.

Протоколите и приложенията към тях се съхраняват от дружеството най-малко 5 години като при поискване те се предоставят от директора за връзки с инвеститорите на всеки акционер.


ІІІ. ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СВИКВАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Всеки акционер на „ХИМИМПОРТ” АД има право:
- да бъде уведомяван за свикано Общо събрание на акционерите по предвидения в закона ред;
- да преглежда всички материали във връзка със свикано Общо събрание на акционерите и при поискване – да получи тези материали безплатно;
- да участват в Общото събрание на акционерите като изказва мнения, прави предложения и поставя въпроси по точките, включени в дневния ред на събранието, както и да упражнява правото си на глас;
- да получава верни и изчерпателни отговори по същество от членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на въпросите, зададени на Общото събрание относно финансовото и икономическо състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация;
- да преглежда протоколите от проведени Общи събрания, както и приложенията към тях;
- да иска присъствие на нотариус на Общото събрание на акционерите, който да състави констативен протокол по чл.488а от ГПК;
- да предяви иск за отмяна на решение на Общото събрание на акционерите по реда на чл. 74 от ТЗ, когато то противоречи на повелителни разпоредби на закона или на Устава на дружеството;

Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството могат:
1.  да поискат свикване на Общо събрание на акционерите. Ако в едномесечен срок от искането на акционерите за свикване на Общо събрание то не бъде удовлетворено или ако Общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, окръжният съд по месторегистрация на дружеството свиква Общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.

2. да включат и други въпроси в дневния ред на Общото събрание след обнародване на поканата за свикването му. Не по-късно от 15 дни преди откриване на Общото събрание, акционерите представят в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред, предложенията за решения и писмените материали, свързани с тях. Най-късно на следващия работен ден след определението на съда за включване на други въпроси в дневния ред на Общото събрание акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ:
                                                                                 Цветан Ботев