Представяне на одиторите на дружеството

Назад

Кратко изложение до ръководството

Ентусиазирани сме от възможността да работим съвместно с Вас и сме убедени, че Грант Торнтон е подходящият партньор, който отговаря на Вашите изисквания, защото:

 • Нашата квалификация и опит предполагат, че ние действително разбираме насоките на развитие и нуждите на този вид организации и на техните ръководители. Нашите услуги са насочени да отговорят добре на тези изисквания;
 • Нашите съдружници са получили отлична квалификация в рамките на международната организация Grant Thornton International, чиито членове осигуряват навсякъде по света одиторски услуги на еднакво високо професионално равнище, както и в дългогодишната си практика с многобройни дружества и организации в България, специализирани в различни области;
 • Разполагаме с персонал от над 20 професионалисти, които непрекъснато повишават квалификацията си чрез вътре фирмено и извън фирмено обучение, както и чрез разнообразни по сложност и размер ангажименти и работят съвместно с асоциирана счетоводна фирма, правна кантора и независими експерти с общ персонал над 45 души, за да отговорят на нуждите на клиентите на Грант Торнтон в България. Старши одиторите ни имат повече от 10 години професионален стаж като експерт-счетоводители и готовност за поемане на ангажименти, изискващи не само професионална компетентност, но и отлична езикова подготовка;
 • Екипът, с който разполагаме, има обширен опит във Вашата сфера на дейност и притежава необходимите умения, за да помага при решаването на Вашите проблеми умело и ефективно;
 • Нашите съдружници ще отделят значително време за разглеждане и консултиране на основните външни проблеми, пред които се изправя Вашата организация, както и важни вътрешни или организационни въпроси, посочени от Вас;
 • Ние ще бъдем винаги на Ваше разположение и ще се стараем да осигурим присъствие на старши сътрудник при всеки случай на необходимост;
 • Във връзка със законовите изисквания, свързани с независимостта на одита и професионално етичните норми, регламентиращи одиторската професия Ви уверяваме, че не съществуват финансови, роднински или близки делови отношения между членовете на Грант Торнтон България ООД и представители на ръководството на представляваната от Вас организация или пряко свързани с нея други организации;
 • В края на периода ще изготвим освен мнение по извършената от нас проверка, така и писмо до ръководството с направените от нас констатации и съответните препоръки.

Нашият досегашен опит

Грант Торнтон Интернешънъл

Основана през 1924 г. от Александър Грант, Грант Торнтон Интернешънъл е една от водещите организации на одиторски, счетоводни и консултантски фирми осигуряващи всеобхватно разнообразие от професионални счетоводни, одиторски, консултантски, финансови и данъчни услуги на фирми, финансови институции и правителствени организации.

Нашата професионална дейност е съсредоточена в подпомагане на стопанските единици и техните собственици и ръководители при постигане на икономическите им цели чрез осигуряването на изготвени специално за тях практически решения и намирането и използването на възможности за бизнеса в местен и в международен план.

Силата на нашата фирма на всяко място по света е отразена в качеството на международната ни организация. Ние извършваме дейността си в 111 страни, обединяваме 22 000 служители в 600 офиса по света и носим отговорност за оборот общо възлизащ на 2.2 милиарда щатски долара. Всички фирми от Грант Торнтон имат ангажимента да осигуряват еднакво качество на услугите за своите клиенти, където и да решат да извършват икономическа дейност.

Международни бизнес центрове

Чрез нашите международни бизнес центрове ние работим в партньорство с нашите клиенти, за да планираме стратегията им, изготвена специално за тяхната индустрия, цели и организационна структура и да направим перфектни за тях международните счетоводни, данъчни и управленски консултантски услуги. Тези центрове се управляват от мениджъри със значителен международен опит и персонал от професионалисти, притежаващ знания и опит, който проправя пътя на Грант Торнтон по света.

Всеки международен бизнес център разполага със специалисти с огромен стаж, които са прекарали дълги години на чуждестранните пазари и са водели фирмите напред при прекосяването на бездната между възможности и реалност. Нашите екипи са сформирани от специалисти от различни области, за да осигурят пълен спектър от цялостни одиторски, данъчни и консултантски услуги, чиято цел е да увеличат ефективността, да постигнат най-висока печалба и да допринесат за цялостен растеж на международния пазар.

Грант Торнтон България 
 
История на създаването в България
 
Фирмата е регистрирана на 1 юни 1995 г. в София, България като дружество с ограничена отговорност от двама партньори: Роберт Краузе и немска счетоводна компания. По това време основната дейност на дружеството е предоставяне на счетоводни услуги и данъчни консултации. През 1997 г. трима нови членове влизат в състава на фирмата: Михаел Вилхелм, Щефан Прехтъл и Марий Апостолов. Мариана Михайлова се присъединява към дружеството през 1998 г. В раздела “Представяне на ръководния екип” са приложени автобиографиите на съдружниците.
 
 През 1999 г. името на дружеството е променено на Грант Торнтон ООД и с това име е регистрирано в Българския институт на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС) като специализирано одиторско предприятие. През 2002 г. Марий Апостолов става управляващ съдружник на фирмата.
 
Организационна структура
 
Според българското законодателство Грант Торнтон България е дружество с ограничена отговорност. Фирмата се управлява от Управляващ съдружник и прокурист. 
 
Екип
 
В съответствие с вътрешните правила фирмата наема персонал със завършено икономическо висше образование по специалностите Счетоводство и контрол, Финанси, Право, Маркетинг, Мениджмънт, Mеждународни икономически отношения, Информационни технологии и др.
Персоналът изпълнява разнообразни ангажименти и е обучаван непрекъснато на работното място и затова опитът на нашите служители е много голям в сравнение с този на останалите фирми. Нуждите от постоянно обучение произтичат и от задължението ни да подготвим персонал по най-добрия възможен начин, за да поддържаме високо качество на услугите, изисквано от нас.
Освен постоянния персонал, фирмата разполага с асоциирани правни кантори, счетоводна къща и високо квалифицирани специалисти в областта на бизнес оценяването.

Квалификационни изисквания

 • Грант Торнтон ООД е специализирано одиторско предприятие по смисъла на Закона за независимия финансов одит и е вписано под номер 032 в специалния регистър към Института на дипломираните експерт-счетоводители;
 • Съдружниците на Грант Торнтон ООД и неговите служители декларират, че нямат роднински, финансови или близки делови отношения с представители на ръководството на  Вашата организация;
 • Съгласно Становищата за одит и етика и професионалните принципи на одиторската професия ние ще бъдем независими и безпристрастни по отношение на всички аспекти на управлението и финансовия интерес  на Вашата организацията;
 • Ние действаме съобразно всички законови изисквания, свързани с независимостта на одита и ще оповестим всяко взаимоотношение или обстоятелство, което би могло да компрометира нашата независимост;
 • Ние имаме необходимия опит в прилагането на Международните одиторски стандарти (ISA), Международните Стандарти за Финансова Отчетност (МСФО), Национални Счетоводни Стандарти (НСС), German – GAAP , US - GAAP и др;
 • Екипът, който ще отговаря за извършването на услугите притежава не само професионална квалификация, но и локален и международен опит свързан с одитиране на сметките на организации подобни по сложност и размер;
 • Старши одиторът, който ще отговаря за одита има 11 години професионален стаж като експерт-счетоводител;
 • Екипът, който ще бъде сформиран за изпълнение на поставената задача има отлично  ниво на владеене на английски език както  писмено, така и говоримо;
 • Ще предадем одиторския си доклад и писмото до ръководството с направените констатации и препоръки на посочения от възложителя адрес.

Услуги

Нашият опит

С над 150 местни и международни клиенти ние предоставяме услуги в следните сектори:

 • Издателска дейност;
 • Рекламни агенции;
 • Информационни технологии;
 • Чуждестранни инвеститори.
 • Търговски компании;
 • Холдингови дружества;
 • Инвестиционни фондове;
 • Лизингови дружества;
 • Организации с нестопански цел;
 • Агенции за недвижими имоти;
 • Застрахователни компании;
 • Пенсионноосигурителни компании и управлявани от тях фондове;
 • Зравноосигурителни компнии;
 • Строителство;
 • Финансови институции;
 • Спедиторски компании;
 • Дистрибуция на петролни продукти и стомана;
 • Промишлени компании;
 • Хотели, здравни центрове, туристически агенции;
 • Инженерингови компании.

Ние се стремим да развиваме такива системи и процедури, които да гарантират, че нашите услуги и консултации се осъществяват успешно и своевременно, ние не използваме шаблонни решения за постигането на тези цели. Осъзнаваме, че нуждите на всеки клиент са специфични и изискват задълбочен анализ и преценка, с цел да предложим и съгласуваме с Вас подходящото решение. Освен това ние разбираме, че нуждите на нашите клиенти постоянно се променят и сме гъвкави в адаптирането на нашите отговори.
 
По отношение на първоначалните Ви изисквания към предлаганите одиторски услуги ние сме готови да пристъпим веднага към действие. Ангажирането е важно за създаване на платформа от начална информация, на базата на която ние можем да осигуряваме бързи, реалистични и ценни съвети и консултации.

Одиторски и консултантски услуги за бизнеса
 
Ние осигуряваме одиторски и консултантски услуги за мениджъри, управители на големи корпорации, инвеститори, заемодатели и др. Това включва оценка на надеждността на финансовата и друга информация, бизнес процедури и контроли, съгласуване с регулаторните изисквания и набавяне на информация, необходима при стратегическото планиране на финансовите операции, прилагане на вътрешен одит, преглед и компилиране на детайлна финансова информация, и дю дилиджънс. Надхвърляйки рамките на обикновения одит, ние ви даваме сигурност относно пълнотата и надеждността на информацията, даваме оценка на основните процеси и помагаме за идентифицирането, измерването и контрола на широк спектър от рискове.
 Одит на финансовите отчети изготвени според МСФО, НСС или друга рамка

Одитът на финансови отчети е в съответствие със специфична рамка за финансова отчетност (МСФО, НСС, немски или американски счетоводни стандарти и др.), а също така и с приложимото в България законодателство. Следните обстоятелства са взети в предвид:

 • Изготвяне на писмо до ръководството на всеки етап от провеждането на одита;
 • Анализ на дейността на компанията и предложения относно оптимизирането на системата за финансова отчетност;
 • Оценка и подобрение на системата за вътрешен контрол.

Грант Торнтон консултира широк спектър от  клиенти – от бързо развиващи се и вече стабилни фирми до фирми, чиито акции се търгуват на фондовите борси Нашият изключително независим подход дава на клиентите ни сигурност, че техните финансови отчети са не само технически верни, но и съответстват на постоянно развиващите се  практики.

При необходимост ние не се притесняваме да повдигнем чувствителни въпроси, за да сме сигурни че извършения от нас одит ще даде на фирмата възможност да посрещне отговорностите си с увереност. Одитът, извършен от нас е в съответствие с Международните одиторски стандари. Където това е необходимо, в подхода ни се включат  МСФО като  се отчитат всички новоиздадени стандарти и закони. Използвайки одиторския софтуер Хоризонт на Грант Торнтон Интернешънъл, ние сме в състояние да извършим одит, който да отговаря и на местните, и на международните стандарти.
 
Преглед на финансови отчети

Ние извършваме преглед на финансови отчети в съответствие с Международните одиторски стандарти, приложими при извършване на преглед. Съобразно тези стандарти ние извършваме прегледа с цел да дадем умерена степен на сигурност за това дали финансовите отчети съдържат съществени неточности. Ние извършваме прегледа съобразно изискванията и ограниченията на фирмата – клиент.

Преглед на процеси

Грант Торнтон е признат лидер в извършването на преглед в компютърна информационна среда и по–специално в  средните по големина предприятия. Нашата методология и инструментите, които използваме, за да извършваме такива услуги са уникални и се базират на водещи технологии. Ние имаме развита отлична методология за извършване на преглед в информационни системи, като към работния ни екип се  включват и такива членове, които най–добре разбират вашите електронни платформи и свързаните софтуерни системи.
 
Бизнес консултиране

Ние извършваме бизнес консултации в различни сфери: приватизация, корпоративно възстановяване, реорганизация и стратегическо консултиране, диагностични изследвания, даване на оценки, изготвяне на бизнес планове, маркетингови проучвания, икономически анализ на проекти. Нашите решения  помагат на компаниите за постигане на видими и трайни подобрения в тяхната дейност. За да постигнем това, ние разработваме решения, които да се в полза на фирмата при взимане на решения, при изграждане на организацията и за цялостните бизнес операции.

Данъчни и правни съвети

Данъчните и правни съвети са комбинация от добро познаване на данъчната система и на човешкия капитал с цел да се помогне на бизнеса по отношение на минимизиране на разходите, максимизиране на възвращаемостта, разширяване на предприятието и поддържане на  добра работна обстановка. Данъчните съвети представляват мултидисциплинарен подход за консултиране на клиентите във връзка с данък общ доход, косвените данъци, въпроси засягащи международното данъчно облагане, частни въпроси на клиента и оптимизиране на човешкия капитал. Ние помагаме на нашите клиенти да отговорят на сложността  на глобалните операции в среда на различни законодателства и култури.

Ние имаме професионалисти по всички данъчни дисциплини – както местни, така  международни. Също така имаме данъчни специалисти, които могат да извършат най – подробна експертиза по всякакви въпроси свързани с данъчното законодателство, касаещи бизнеса. Ние прилагаме про-активен подход при данъчното планиране и консултиране, стремим се непрекъснато да даваме нови идеи и концепции  за намаляване на данъците.
 
Местно и международно данъчно планиране

Практиката на Грант Торнтон по отношение на данъците се основава на способностите и опита на нашият екип от професионалисти във връзка с намаляване на данъците на нашите клиенти чрез креативни услуги с добавъчна стойност. Техническите експертизи и опитът в различните сфери на индустрията, съчетани с отличните ни отношения с държавната данъчна администрация, са ключът към добрия резултат на  данъчните услуги, които предлагаме (на държавно и местно ниво). Отличителна черта на нашата практика по отношение на данъците е това, че тя разглежда индустрията като цяло. Възможността да съчетаем при ангажиментите нашата мрежа от специалисти и експерти от националната ни индустрия е спомогнала за значителни данъчни намаления за много от нашите клиенти.
 
Корпоративни финанси и съдействие при бизнес операции

С прилагането на познанията ни за бизнеса и за индустриалната  сфера на дейност на компаниите ние помагаме на нашите клиенти да изработват такива финансови стратегии, които да отговарят на корпоративните цели – стратегии, позволяващи им да подобрят представянето си, да изградят конкурентни предимства и да доведат до покачване на стойността на акциите на компанията. Значителен опит имаме в следните сфери:

 • Дю дилиджънс – Ние използваме мултидисциплинарни екипи, от опитни консултанти, специалисти по корпоративни финанси, данъчни експерти и счетоводители и  съдействаме за съсредоточаването на усилията върху тези области, където ползите се виждат незабавно;
 • Услуги във връзка с придобивания и интеграция – В подкрепа на вашите усилия за  превръщане на  стратегията за придобиване в успешен оперативен резултат ние можем да намалим периода на несигурност, свързан с тази транзакция и да помогнем за увеличаването на финансовия резултат;
 • Икономически анализ на проекти. Анализ на възвращаемостта от инвестиции. – Ние можем да съдействаме на инвеститорите чрез анализ на оперативните, икономическите и техническите аспекти на възможностите за развитие на техния бизнес.

Счетоводни услуги

Ние имаме готовност да извършваме счетоводни  услуги в съответствие с изискванията на МСФО, НСС и други счетоводни стандарти. Нашата работа се състои в:

 • Установяване на индивидуален сметкоплан;
 • Поддържане на подробно записване на всички транзакции (двустранно счетоводно записване), включително на оборотна ведомост;
 • Изготвяне на всички изисквани от закона отчетни документи;
 • Изготвяне на данъчни декларации;
 • Изготвяне на годишни финансови отчети в съответствие с българското законодателство (баланси, отчети за приходи и разходи, отчети за паричните потоци, отчети за собствения капитал, пояснения към финансовите отчети, данъчни декларации, статистически доклади).
 • Представяне на необходимите доклади до съответните органи на властта

 Обучение по прилагането на МСФО

Основен курс за компании прилагащи МСФО

 • Презентация на многобройните промени, публикувани наскоро от КМС;
 • Изследване на случаи и примери от практиката на МСФО;
 • Дискусия как да избягваме потенциални капани и проблеми във връзка с прилагането на стандартите.


Възнаграждения за персонала

Разходите за заплати и осигуровки са съществени разходи за всяка фирма. Консултантската група на Грант Торнтон по тези въпроси помага на клиентите да подобрят възвращаемостта  от тези инвестиции, чрез осигуряване на индивидуално изработена система за компенсации и осигуровки, която да увеличи ефективността на програмата за тези плащания, чрез привличане, задържане и мотивация на служителите.

Човешки ресурси

Добра възможност за съдействие на компаниите при усъвършенстване на техния опит в областта на човешките ресурси е :

 • Изготвяне на обяви, отговарящи на изискванията им;
 • Пускане на обявите в подходящите медии;
 • Провеждане на интервюта и предварителна селекция на кандидати (топ–5).

 
Управленски консултации

Пред всяка компания стоят въпроси от стратегически, оперативен и технологичен характер.Услугите, които предлага Грант Торнтон са във връзка с управленското решаването на такива въпроси. Екипът ни се състои от опитни професионалисти, които предлагат решения за предприемачески, средно големи компании.

Услугите ни са основно в следните области:

Услуги по стратегическо планиране – фокусиране върху стратегическото планиране, развитие на мениджърско ниво, сливания и придобивания, създаване на организация, управление и намаление на разходите, финансово планиране и бюджетиране. 
Подобрения в оперативната дейност – фокусиране върху подобренията в процеса на бизнеса, развитие на политиките и процедурите, преглед на операциите, управление на качеството, оценка на представянето на фирмата, интеграция при придобиванията, ускорение на оборотния капитал, своевременни услуги.
Информационни технологии – фокусиране върху изграждане и планиране на системите, оценка на технологичната ефективност, определяне на изискванията, управление на проекти.

Управление на риска свързан с компютърните технологии

Информационните технологии често са един от най – важните и чувствителни активи на фирмата. Професионалистите от Грант Торнтон в областта на Риска при Технологичното Управление могат да ви подпомагат да защитите данните си и цялостната система от външни и вътрешни  заплахи. При оценката на интегритета на вашите системи нашите специалисти използват специализиран софтуер и доказани техники. Тези методи включват проверка на всички възможни рискове, което ще доведе до разкриването на нови външни и вътрешни възможности за ИТ операциите и за подобрение на интернет страницата ви.