кои сме ние

Българска корабна компания

Инвестициите на „Химимпорт” в отрасъла „Речен и морски транспорт” се реализират чрез дъщерното му дружество „Българска корабна компания”, което е 100% собственост на „Химимпорт”.

„Българска корабна компания” е основана през 2006 г. и консолидира участията на групата в речния и морския транспорт. В качеството си на компания-майка „Българска корабна компания” упражнява ефективен контрол върху дъщерните си дружества „Параходство българско речно плаване”, в което притежава участие от 76.15% (пряко и чрез свързани лица), „Българска логистична компания” ЕООД – 100% и от 2011 г. – 100% от капитала на „Портстрой Инвест” ЕООД.

Чрез „Параходство БРП” „Българска корабна компания” ЕАД притежава контролно участие в капитала на следните дъщерни, асоциирани и съвместно контролирани дружества:

Дъщерни

 1. 01

  „Маяк – КМ” АД – 94,25%

 2. 02

  „Интерлихтер Словакия” ЕООД – 100%

 3. 03

  „Порт Инвест” ЕООД – 100%

 4. 04

  „Порт Пристис” ООД – 55%

 5. 05

  „Блу Сий Хорайзън Корп” – 100%

Асоциирани

 1. 01

  „Ви Ти Си” АД – 41%

Съвместно

 1. 01

  „Варнафери” ООД – 50%

„Българска корабна компания” ЕАД участва ефективно и в управлението на „Пристанище Леспорт” АД – дъщерно дружество на „Химимпорт” – 99%; „Леспорт Проджект Мениджмънт” ЕООД – дъщерно дружество на „Пристанище Леспорт” – 100%; „Дунавска Инвестиционна Компания” ЕООД – размер на инвестицията – 100%; „Порт Балчик” АД – дъщерно дружество на „Зърнени храни България” – 65%.

„Българска корабна компания” притежава директно участие в размер на 33% от капитала на „Порт Балчик” АД.

Бъдещите планове на „Българска корабна компания” включват придобиване на дялове в пристанища, в корабостроителни и кораборемонтни дружества, изграждане на нови пристанищни терминали, покупка и управление на съдове „река-море”, както и участие в транспортните потоци от/към Русия и региона.