кои сме ние

Порт Инвест

„Порт Инвест” ЕООД е регистрирано като еднолично дружество с ограничена отговорност със седалище и адрес на управление: Русе, пл. „Отец Паисий“ 2. Вписано е в Търговския регистър през 2012 г. с акт за вписване №20121102153848.   

Капиталът на „Порт Инвест” ЕООД е в размер на 1 600 000 лева, разпределен в 16 000 дяла от по 100 лева всеки. Едноличен собственик на капитала на дружеството е „Параходство Българско речно плаване” АД - публично акционерно дружество.

Предметът на дейност на „Порт Инвест” ЕООД е осъществяване на дейност на пристанищен оператор, извършване на пристанищни услуги, фрахтовка и транспортно-спедиционна дейност; търговско корабоплаване по река, море и свързаните с тях вътрешни водни пътища, в т.ч. превоз на товари по воден път и в комбиниран транспорт; превоз на пътници и багаж; наемане и отдаване на кораби, други плавателни и други транспортни средства; буксировка и тласкане на плавателни средства и товари; корабно снабдяване, извършване на речни, морски услуги и други помощни търговски и технически дейности и операции, свързани с търговското мореплаване; търговско представителство, посредничество и корабно агентиране; вътрешна и външна търговия; кораборемонт за свои и чужди нужди; инвеститорска и инженерингова дейност, научно-развойна дейност; подготовка и квалификация на кадри; други видове търговска дейност.

С Решение № 49 от 24.01.2013 г. на Министерския съвет на Република България, „Порт Инвест“ ЕООД е определено за Концесионер на „Пристанищен терминал Лом“ (Пристанище Лом), част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Лом. По силата на сключения концесионен договор, „Порт Инвест“ ЕООД придоби права на единствен пристанищен оператор на Пристанище Лом.

Пристанище Лом е разположено на десния бряг на р. Дунав от речен км. 742.000 до речен км. 742.500, в централната част на гр. Лом, област Монтана, Северозападна България. Отстои на 162 км. северно от София, на 56 км. югоизточно от гр. Видин, на 49 км. северно от гр. Монтана и на 42 км. западно от гр. Козлодуй

Разположените на територията на терминала открити и закрити складове, товаро-разтоварни съоръжения и инженерната инфраструктура за водоснабдяване, електрозахранване на специализираните съоръжения за обработка на товарите и осветление, обезпечават предоставянето на пристанищни услуги, характерни за едно пристанище от универсален тип.

„Пристанищен терминал Лом“ е вписан в Регистъра на пристанищата на Република България, воден от Изпълнителна агенция „Морска администрация“, под пореден № 1 на стр. 1-4. Пристанище Лом е в експлоатационна годност, за което притежава издадено от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията Удостоверение за експлоатационна годност № 14008/08.04.2020 г., валидно до 01.05.2048 г., за обработка на генерални и насипни товари, неопасни наливни товари и контейнери; корабно снабдяване; обслужване на пътници.

„Порт Инвест“ ЕООД е вписано в Регистъра на пристанищните оператори в Република България под № 13 на стр. 49-52 и притежава Удостоверение № 41001/25.06.2020 г. за регистрация на пристанищен оператор.

При осъществяване на дейността си „Порт Инвест” ЕООД се ръководи от добрите европейски практики, действащите нормативни актове и внедрените от дружеството Системи за управление и контрол на околната среда, на качеството и на безопасните и здравословни условия на труд, и организира предоставянето на пристанищни услуги в съответствие с добрата инженерингова и експлоатационна практика и високите стандарти на обслужване, приети в международната практика и на река Дунав.

ПОСЕТИ САЙТА НА ПОРТ ИНВЕСТ