кои сме ние

България Ер Меинтенанс

“България Ер Меинтенанс“ е еднолично акционерно дружество, вписано в Търговския регистър при агенцията по вписванията на 06.01.2015 г. На 19.12.2014 г. дружествата „България Ер“ АД и авиокомпания „Хемус Ер“ ЕАД вземат решение за учредяване на дружество „България Ер Меинтенанс“ АД чрез апортиране на недвижими имоти, които се състоят от инвестиционни имоти (земя и сгради) на стойност 85 760 хил. лв. и сгради на стойност 4 854 хил. лв. Учредяването е вписано в Търговския регистър на 06.01.2015 г.

На 09.01.2015 г. е подписан договор за покупко-продажба на акциите на „България Ер Меинтенанс“ АД, с който „Бългериан Еъруейз Груп“ ЕАД придобива всички прехвърлими имуществени и неимуществени права върху 100% от акциите на дружеството. С решение за преобразуване, взето на 19.07.2017 г. от едноличния собственик на капитала на дружеството – „Бългериан Еъруейз Груп“ ЕАД, част от имуществото на дружеството e отделено в приемащо дружество „Рест енд Флай“ ЕООД.

Седалището и адресът на управление на дружеството е гр. София, община Слатина, Летище София, бул. „Брюксел” 1.

Предметът на дейност на „България Ер Меинтенанс“ ЕАД е изграждане и управление на бази за базово и линейно техническо обслужване, поддръжка и ремонт на въздухоплавателни средства, изграждане на логистични центрове и карго терминали, дейности по авиационно обслужване, консултантска дейност.

Дейността на дружеството се състои в отдаване под наем на свои собствени недвижими имоти – земя, хангари и обслужващи към тях пристройки.