кои сме ние

Проучване и добив на нефт и газ

„Проучване и добив на нефт и газ” АД е единственото българско дружество, осъществяващо пълния комплекс от дейности по търсене, проучване, разработка и експлоатация на нефтени и газови находища, както и преработката на суров нефт до крайни продукти за пазара.  

„Проучване и добив на нефт и газ” е създадено през 1991 г. Дружеството е правоприемник на основните геолого-проучвателни, научно-изследователски и производствени предприятия и обекти, поставили началото на българската нефтодобивна промишленост с откритото през 1951 г. нефтено находище „Тюленово” в района на Шабла. Специалистите на „Проучване и добив на нефт и газ” са с доказан дългогодишен опит и постигнати резултати както на територията на България, така и при изпълнението на петролни проекти в Либия (български нефтени концесии NC-100 „Гадамес” и NC-101 „Морзук”), Сирия, Ирак и др.

 „Проучване и добив на нефт и газ” чрез своите изследователски, производствени звена и дъщерни дружества извършва широк спектър от специализирани дейности и услуги във всички етапи на търсенето, проучването и добива на нефт и природен газ; проучването и експлоатацията на подземни и минерални води и геотермална енергия, както и преработване на суровини.

Дейности

 1. 01

  Търсене, проучване, добив и реализация на суров нефт и природен газ

 2. 02

  Търсене, проучване и експлоатация на находища на термални, минерализирани води и подземни води за питейни, битови и промишлени цели

 3. 03

  Търсене и проучване на находища на геотермална енергия

 4. 04

  Сондиране на търсещи, проучвателни и експлоатационни сондажи за нефт и газ, подземни води и геотермална енергия

 5. 05

  Научноизследователска и инженерингова дейност в страната и чужбина

 6. 06

  Специфични сервизни и външнотърговски операции

 7. 07

  Преработка на нефт и кондензат

 8. 08

  Сервизна геоложко-геофизическа дейност при търсене и проучване на полезни изкопаеми в страната и чужбина

 9. 09

  Проектиране, производствена и сервизна дейност в областта на геологията и геофизиката

 10. 10

  Строителство на нефтопроводи, газопроводи и монтаж на съоръжения за работа под налягане

Дейностите по търсене, проучване и оценка на нови нефтени и газови находища се осъществяват по реда и условията на Закона за подземните богатства.

След придобиването му от „Химимпорт” през 2004 г. „Проучване и добив на нефт и газ” осъществи изпълнението на мащабна инвестиционна програма за обновяване на специализираното геофизично и сондажно оборудване, ремонт на експлоатационните съоръжения, подобряване на условията на труд, внедряване на съвременни информационни системи за планиране и управление на ресурсите, система за управление на качеството и др. От средата на 2012 г. „Проучване и добив на нефт и газ” успешно е сертифицирано по стандарта ISO 9001:2008, като получи сертификат от фирма TUF Rheinland InterCert Kft., с което приключи и последнияt етап от проект №BG161PO003-2-1-08-0621-C0001 „Покриване на международно приети стандарти”, осъществен на базата на сключен договор между дружеството и Изпълнителна агенция за насърчаване на малки и средни предприятия относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №ЗМС-02-210/01.06.2011 г. по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013”.

От средата на 2014 г. „Проучване и добив на нефт и газ” успешно е сертифицирано и по стандарта BS OHSAS 18001:2007, като получи сертификата от фирма TUF Rheinland InterCert Kft. През 2013 г. успешно беше въведена в експлоатация „Станцията за сондажни геофизични изследвания в нефтени и газови сондажи”, в резултат на изпълнението на проект №BG161PO003-2-1-07-0102-C0001 „Станция за сондажни геофизични изследвания в нефтени и газови сондажи”, осъществен по сключен договор между дружеството и ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност” към Министерство на икономиката и енергетиката, финансиран по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013”.

Считано от 22.06.2023 г. „Проучване и добив на нефт и газ” АД успешно е сертифицирано и по стандарта за околно среда БДС EN ISO 14001:2015, като получи сертификата от фирма   ТЮФ Рейнланд България ЕООД.

„Проучване и добив на нефт и газ” притежава мажоритарно участие в следните дружества: „Българска петролна рафинерия” ЕООД (100% участие), „ПДНГ – Сервиз” ЕООД (100% участие), „Химойл БГ” ЕООД (100% участие), „Ситняково проджект истейт“ ЕООД (100% участие), Издателство „Геология и минерални ресурси” ООД (70% участие), „Голф Шабла” АД (65% участие). Дружеството притежава и 35% от газоразпределителното дружество „Каварна газ”.

ПОСЕТИ САЙТА НА ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ