кои сме ние

Зърнени храни България

„Зърнени храни България” АД е водещ лидер на българския пазар при изкупуване, съхранение и търговия със зърно и маслодайни семена, както и в производството и продажбата на растителни масла.     

С откриването на най-големия и модерен завод към момента за производство на биодизел в страната „Зърнени храни България“ навлезе успешно и в този важен отрасъл.

„Зърнени храни България” АД е акционерно дружество, възникнало на 26 ноември 2007 г. чрез сливане на 8 дружества: „Слънчеви лъчи България” АД, София (публично дружество по смисъла на Закона за публично предлагане на ценни книжа), „Зърнени храни трейд” АД, София, „Бек интернешънъл” АД, София, „Зърнени храни – Вълчи дол” АД, София, „Зърнени храни Балчик” EАД, София, „Зора” АД, Русе, „Прима агрохим” ЕООД, Добрич и „Химимпорт агрохимикали” ЕООД, София.

В резултат на сливането всички активи и пасиви на сливащите се дружества преминават към новоучредено дружество “Зърнени храни България” АД, явяващо се техен универсален правоприемник.

Чрез вертикално интегрирания бизнес – модел на компанията, покриващ всички етапи от производител до краен потребител, включително транспорт и пристанищна дейност, се постига обединение на агробизнеса на „Химимпорт”.

Дейности

 1. 01

  Производство на растителни масла, производство на биодизел, преработка и добиване на технически масла, добив на суров нефт и природен газ, преработка на нефт и кондензат, производство на нефтени продукти, полимери и синтетични влакна, производство на нисковолтова електроапаратура, преработка и търговия с пластмаси, производство и търговия с полиетиленови изделия

   

 2. 02

  Търговия със зърно, растителни масла фармасубстанции, ветеринарни препарати, химикали, реактиви, газове, лакобояджийски продукти, пигменти, багрила, изкуствени влакна, петрол, горива, нефтохимически продукти, търговия с лекарства, медицинска апаратура, консумативи, медико-санитарни материали, дистрибуция на торове и препарати за растителна защита

   

 3. 03

  Услуги по съхранение на зърно, отдаване под наем на недвижими имоти и извършване на пристанищни услуги и др.

Производствената дейност на рафинирани масла дружеството осъществява в маслодобивен завод в Провадия, където в интегрирани инсталации дружеството разполага с капацитет за обхващане на пълния цикъл на производство – от мачкането на семената до бутилирането на готовата продукция.

Произвежданата продукция от рафинирани масла e със запазена марка „Слънчеви лъчи”, която е регистрирана в държавния регистър на марките, поддържан от Патентното ведомство на РБългария.

Заводът разполага с напълно автоматизирана линия за рафиниране на масла с капацитет 100 т рафинирани масла за хранителни цели и 300 т неутрализирани масла за технически цели на 24 часа. Мощностите в маслодобивния цех са с капацитет на преработка 600 т/24 ч. за слънчогледови семена или 500 т/24 ч. за рапични семена.

Част от наличната инфраструктура е използвана от дружеството (чрез дъщерното му „Слънчеви лъчи Провадия ЕАД”) като основа за изграждането на най-модерната за момента инсталация за производство на биодизел в страната. Заводът, изграден от водещата в световен мащаб италианска компания De Smet Ballestra oil на базата на модерна технология, е с годишен производствен капацитет 100 000 т, като може да бъде захранван с различни видове суровина с цел повече възможности за арбитраж между цените на суровини и готова продукция.

 

Производството е екологично – единственият отпаден продукт е глицерин с чистота 80%, който има широко приложение в индустрията, а преработвателните процеси протичат автоматизирано почти без човешка намеса. Към завода има изградени и складови вместимости от 6 000 кв.м за съхранение на биодизел и 2 000 кв.м за съхранение на неутрализирано растително масло на обща стойност 15 млн. евро. Произведеният биодизел се реализира на съседни външни пазари. 

Във връзка с търговската си дейност със земеделска продукция дружеството притежава и оперира 25 зърнобази – най-голямата мрежа в страната, представляваща около 35% от лицензирания и 17% от общия капацитет на страната. Зърнобазите се намират в с. Крушари, Кардам, с. Карапелит, гр. Тервел, гр. Нова Камена, гр. Добрич, с. Долно Церовене, Ген. Колево, с. Две Могили, гр. Балчик, гр. Вълчи дол, гр. Стралджа, гр. Стражица, гр. Бургас и др. и са с общ обем на вместимост 802 000 т зърно.

Предимства

 1. 01

  Интегриран операционен модел (изкупуване, съхранение, преработка и продажба на реколта)

 2. 02

  Достъп до транспортни коридори и развитие на експортна дейност, която се осъществява чрез дъщерното дружество „Порт Балчик” АД, в което „Зърнени храни България” АД притежава 67% от капитала

 3. 03

  Значителна материална база (мрежата от зърнобази, завода за биодизел и др.)

 4. 04

  Принадлежност към икономическата група на „Химимпорт”, което позволява експлоатирането на синергиите с различните други компании: транспорт („Транс интеркар”, Параходство БРП), кредитиране („Централна кооперативна банка” АД) и застраховки (ЗАД „Армеец”), търговия с торове и др.

ПОСЕТИ САЙТА НА ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ